Από το 1880 αίτημα για δημιουργία σιδηροδρόμων στην Κρήτη!

Από το 1880 εκκρεμεί… αίτημα για την κατασκευή δύο σιδηροδρόμων στην Κρήτη.

Αυτό επισημαίνει σε επιστολή του στα “Χανιώτικα νέα” ο αναγνώστης Χαράλαμπος Λυγκούνης και για του λόγου το αληθές έστειλε φωτοτυπία σχετικού δημοσιεύματος της εφημερίδας της εποχής εκείνης: “Λευκά Όρη”.

Την αίτηση για την κατασκευή σιδηροδρόμων είχαν καταθέσει μέλη της οικογένειας Λυγκούνη.
Αφορμή για την επιστολή ήταν το δημοσίευμα των “Χανιώτικων νέων” την Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, με βάση ρεπορτάζ των “Νέων” του Σαββάτου 6 του μηνός,
στο οποίο επισημαίνεται:
“Το… υπεραιωνόβιο αίτημα – σχέδιο για τη δημιουργία σιδηροδρομικού δικτύου στην Κρήτη που θα συνδέσει τις περιοχές Χανίων, Ρεθύμνου και Ηρακλείου, το τελευταίο διάστημα επανήλθε δυναμικά στο προσκήνιο, ενώ ήταν ένα από τα βασικά θέματα που συζητήθηκαν στο προηγούμενο συνέδριο των απόδημων Κρητών.
Το πρώτο βήμα για τη δημιουργία σιδηροδρομικής γραμμής στην Κρήτη ετοιμάζεται να κάνει η Περιφέρεια Κρήτης, που σχεδιάζει να προχωρήσει στην εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας -με προκαταρκτική χάραξη της σιδηροδρομικής γραμμής- και σε λειτουργική μελέτη του κρητικού σιδηροδρόμου. Από την πλευρά του ο ΟΣΕ δηλώνει πρόθυμος να συνδράμει στην προσπάθεια αυτή”.

Η επιστολή

Στην επιστολή του ο αναγνώστης των “Χ.Ν.” αναφέρει:

“Κύριε διευθυντά,
Στο σημερινό φύλλο της εγκρίτου Εφημερίδας σας δημοσιεύεται η είδηση περί επαναφοράς του παλιού αιτήματος της λειτουργίας σιδηροδρόμου στη Κρήτη και αναγράφεται ό,τι “Η πρώτη νύξη για σιδηρόδρομο στην Κρήτη χρονολογείται από το 1893, όταν ο Οθωμανός γενικός διοικητής Κρήτης, Μαχμούτ Τζελάλ υπόσχεται μεταξύ διαφόρων έργων και την κατασκευή σιδηροδρόμου.”
Σας εσωκλεΐω φωτοτυπία της τότε γνωστής Εφημερίδας ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ από την οποία αποδεικνύεται πως οι Λυγγούνης πατήρ και υιός είχαν υποβάλει αίτηση για την κατασκευή δύο σιδηροδρόμων στη Κρήτη, κατά την 10/29 Μαΐου 1880. Οι προαναφερθέντες ήσαν ο Προπάππους και ο Παππούς μου, οι οποίοι ήσαν μηχανικοί, απόφοιτοι του Πανεπιστημίου του Παρισιού, μόνιμοι, τότε, κάτοικοι στη Χαλέπα.

Με εκτίμηση
Χαράλαμπος Λυγκούνης
Χημικός”.

Η εφημερίδα

Στο αντίγραφον της εφημερίδας: “Λευκά Ορη”, της 12/24 Μαϊου 1884, αναφέρεται:

“Εξοχώτατε,
Επιτραπείτω ημίν να σας υπομνήσωμεν, ορμώμενοι εις τε της παρούσης συνόδου της των Κρητών Συνελεύσεως, την αίτησιν επί τη χορηγήσει αδείας δυο σιδηροδρόμων, ην έσχομεν την τιμήν να σας υποβάλλωμεν κατά την 10/29 Μαϊου 1880.
Ευελπιστούμε ότι κατά το παρόν έτος, οι αξιότιμοι κ. βουλευταί της Κρήτης, θα έχωσι καιρό του να επιληφθώσι του επί τοσούτον σπουδαίου ζητήματος, αφορώντος την ευδαιμονίαν και προαγωγήν του τόπου, και ότι μετά της Υμ. Εξοχότητος, της αείποτε επιδιωξάσης την ευτυχίαν της νήσου, θέλουσιν από κοινού σύμπραξις, δίδοντές μας οριστικήν απάντησιν.

Ανανεούντες δε την έκθεσιν του σκοπού ημών, αναφέρομεν εν συντόμω, εκείνο όπερ λαμβάνομεν την τιμήν να σας ζητήσωμεν ήτοι

1ον. ΤΗν άδειαν του να ιδρυθώσι δυο μικροί σιδηρόδρομοι, υπό τους κινδύνους της εταιρίας ην θα ιδρύσωμεν
Ο εις αναχωρών εκ του κόλπου της Σούδας (πλησίον του Τελωνείου) και της αποβάθρας, και διερχόμενος του Ναυπηγείου θα φθάνη τις Χανία. Βραδύτερον δε μετά την απόπειραν ταύτην, η εταιρία θα έχη το δικαίωμα να επεκτείνη την γραμμήν ταύτην μέχρι της επαρχίας Κισσάμου.
Η δευτέρα σκοπουμένη γραμμή του σιδηροδρόμου θα αναχωρή εξ Ηρακλείου δια να φθάνη εις την Πεδιάδα της Μεσσαράς πλην η σύστασις αυτής δεν θέλει πραγματοποιηθή ή μόνον όποταν αι επί τούτω προκαταρκτικαί μελέται, θέλουσιν ενδείξει συμφέρον, τόσον δια την εταιρίαν, όσο και δια τον τόπον.
Η γραμμή αυτή θα δύναται προς τούτοις να επεκτανθή μέχρι των πλησιεστέρων μερών των Καλών Λιμιώνων.

2ον. Η εταιρία ην προτείνομεν θα είναι ανώνυμος και Κρητική. Προς τον σκοπόν δε τούτον, αι συνδρομαί θέλουσι περιορισθή εις Κρήτην, επί διάστημα μηνός περίπου και μετά παρέλευσιν δε τούτου, εάν το ποσόν των συνεισφορών δεν είναι αρκετόν με το απαιτούμενον κεφάλαιομ οι ιδρυταί της εταιρίας, θα δικαιούνται να εξαιτήσωσι και ξένα κεφάλαια.

3ον Ευελπιστούντες, ότι η πρότασις μας θέλει επιδοκιμασθή και φανή ευνοϊκή αναφορικώς της προόδου του εμπορίου εν τη νήσω, αιτούμεν παρά της εντοπίου Διοικήσεως την δωρεάν παραχώρησιν του αναγκαιούντος πλάτους της γραμμής επί των οδών, προπάντων δε εκείνων ας ο σιδηρόδρομος ήθελεν εύρει όφελος να ακολουθήση (το δια τας τροχιάς της σιδηροδρομικής γραμμής εύρος, θα ήναι 60-100) μ.
Τούτο αυτό εννοητέον, και δια τα ανήκοντα εις την Διοίκησιν και εις Δήμους γήπεδα, επί των οποίων τυχόν έθελε διέλθει.
Εν περιπτώσει δε καθ’ ην η σιδηροδρομική γραμμή επωφελείτο να διέλθη δια γηπέδων ανηκόντων εις άλλους ιδιοκτήτας, η εντόπιος αρχή θα τους αναγκάζη, συμφώνως τω επί απαλοτριώσει ιδιοκτησιών νόμω προς δημοσίαν ωφέλειαν να εγκαταλείπωσιν εις την εταιρίαν τα αναγκαιούντα γήπεδα, δια την σύστασιν της σιδηροδρομικής γραμμ’ης και λιμενίσκων, οπόταν δεν θα ευρίσκωνται εκεί τέλος καταστήματα υπό εννοίκιον, και αρμόδια δια την χρήσιν ταύτην.
Κατά την περίπτωσιν ταύτην τα γήπεδα θα εκτιμώνται υπό των Δήμων, αυτών η δε εκτίμησις αφού επιδοκιμασθή υπό του Δημοτικού Συμβουλίου και των αρμοδίων Δικαστηρίων, θα πληρόνεται η αξία αυτών εις τους ιδιοκτήτας υπό της εταιρίας.
Εξαιτούμεθα δ’ επίσης, δια την εταιρίαν, την άφεσιν του τελωνειακού δασμού δια το υλικόν όπερθα τη ήτο αναγκαίον.

4ον Η εταιρία εξαιτείται την προστασίαν της Διοικήσεως, ήτις τη είναι εντελώς αναπόφευκτος καθ’ όλας εν γένει τας συνεισφοράς, ων ο σκοπός αποβλέπει προς δημόσιον όφελος. Εν τέλει δε μηχανικός τις διακεκριμμένος ειπέ ποτέ “Τα πλούτη και η ευδαιμονία έθνους τινός ορμώνται εκ της πληθυός και ευκολίας των διαφόρων μέσων της συγκοινωνίας”.
“Της μεταφοράς ούσης το μόνον χειρούργημα όπερ αυξάνει την τιμήν ενός αντικειμένου χωρίς να αυξηνθή η αξία αυτού, παν προϊόν δέον να μετακομίζηται επί το οικονομικότερον”.

Δεχθήτε, κύριε Γενικέ Διοικητά, την διαβεβαίωσιν των βαθυτάτων σεβασμών μας, μεθ’ ων έχομεν την τιμήν να ώμεν.
Της Υμ. Εξ. ταπεινός κ.λ.
Λυγγούνης πατήρ και υιός”.

5 Responses to “Από το 1880 αίτημα για δημιουργία σιδηροδρόμων στην Κρήτη!”


 1. 1 Τσουντάνης Γαβριήλ 14 December, 2008 at 0:13

  Τι θα μάθουμε ακόμα ε; Πόσο πιο πίσω θα πάμε;

 2. 2 ikor 17 December, 2008 at 2:02

  Πολύ ενδιαφέρον! Μαζί με την αναβάθμιση του ΒΟΑΚ, ο σιδηρόδρομος στην Κρήτη θα δώσει νέα πνοή και ασφάλεια στις μεταφορές.

  Θα συναντήσει πάντως πολλές αντιδράσεις. Χρειάζεται μελέτη σκοπιμότητας από ανεπηρέαστη αρχή.

 3. 3 strrail 24 December, 2008 at 12:01

  χρόνια πολλά και σιδηροδρομικά στους απανταχου rail fans….ο αγωνας για την Κρητη συνεχιζεται αμειωτος….

 4. 4 stiliano 23 May, 2009 at 8:48

  Καλημέρα
  ναι, ο αγώνας συνεχίζεται…

 5. 5 ποδήλατος 11 October, 2009 at 22:00

  Μπράβο στην προσπάθεια αυτής της σελίδας! Περιμένουμε ανανεώσεις με περισσότερα στοιχεία και νέα!


Leave a Reply to stiliano Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
Αρχείο

Συγγραφείς


%d bloggers like this: