Από το 1880 αίτημα για δημιουργία σιδηροδρόμων στην Κρήτη!

Από το 1880 εκκρεμεί… αίτημα για την κατασκευή δύο σιδηροδρόμων στην Κρήτη.

Αυτό επισημαίνει σε επιστολή του στα “Χανιώτικα νέα” ο αναγνώστης Χαράλαμπος Λυγκούνης και για του λόγου το αληθές έστειλε φωτοτυπία σχετικού δημοσιεύματος της εφημερίδας της εποχής εκείνης: “Λευκά Όρη”.

Την αίτηση για την κατασκευή σιδηροδρόμων είχαν καταθέσει μέλη της οικογένειας Λυγκούνη.
Αφορμή για την επιστολή ήταν το δημοσίευμα των “Χανιώτικων νέων” την Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, με βάση ρεπορτάζ των “Νέων” του Σαββάτου 6 του μηνός,
στο οποίο επισημαίνεται:
“Το… υπεραιωνόβιο αίτημα – σχέδιο για τη δημιουργία σιδηροδρομικού δικτύου στην Κρήτη που θα συνδέσει τις περιοχές Χανίων, Ρεθύμνου και Ηρακλείου, το τελευταίο διάστημα επανήλθε δυναμικά στο προσκήνιο, ενώ ήταν ένα από τα βασικά θέματα που συζητήθηκαν στο προηγούμενο συνέδριο των απόδημων Κρητών.
Το πρώτο βήμα για τη δημιουργία σιδηροδρομικής γραμμής στην Κρήτη ετοιμάζεται να κάνει η Περιφέρεια Κρήτης, που σχεδιάζει να προχωρήσει στην εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας -με προκαταρκτική χάραξη της σιδηροδρομικής γραμμής- και σε λειτουργική μελέτη του κρητικού σιδηροδρόμου. Από την πλευρά του ο ΟΣΕ δηλώνει πρόθυμος να συνδράμει στην προσπάθεια αυτή”.

Η επιστολή

Στην επιστολή του ο αναγνώστης των “Χ.Ν.” αναφέρει:

“Κύριε διευθυντά,
Στο σημερινό φύλλο της εγκρίτου Εφημερίδας σας δημοσιεύεται η είδηση περί επαναφοράς του παλιού αιτήματος της λειτουργίας σιδηροδρόμου στη Κρήτη και αναγράφεται ό,τι “Η πρώτη νύξη για σιδηρόδρομο στην Κρήτη χρονολογείται από το 1893, όταν ο Οθωμανός γενικός διοικητής Κρήτης, Μαχμούτ Τζελάλ υπόσχεται μεταξύ διαφόρων έργων και την κατασκευή σιδηροδρόμου.”
Σας εσωκλεΐω φωτοτυπία της τότε γνωστής Εφημερίδας ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ από την οποία αποδεικνύεται πως οι Λυγγούνης πατήρ και υιός είχαν υποβάλει αίτηση για την κατασκευή δύο σιδηροδρόμων στη Κρήτη, κατά την 10/29 Μαΐου 1880. Οι προαναφερθέντες ήσαν ο Προπάππους και ο Παππούς μου, οι οποίοι ήσαν μηχανικοί, απόφοιτοι του Πανεπιστημίου του Παρισιού, μόνιμοι, τότε, κάτοικοι στη Χαλέπα.

Με εκτίμηση
Χαράλαμπος Λυγκούνης
Χημικός”.

Η εφημερίδα

Στο αντίγραφον της εφημερίδας: “Λευκά Ορη”, της 12/24 Μαϊου 1884, αναφέρεται:

“Εξοχώτατε,
Επιτραπείτω ημίν να σας υπομνήσωμεν, ορμώμενοι εις τε της παρούσης συνόδου της των Κρητών Συνελεύσεως, την αίτησιν επί τη χορηγήσει αδείας δυο σιδηροδρόμων, ην έσχομεν την τιμήν να σας υποβάλλωμεν κατά την 10/29 Μαϊου 1880.
Ευελπιστούμε ότι κατά το παρόν έτος, οι αξιότιμοι κ. βουλευταί της Κρήτης, θα έχωσι καιρό του να επιληφθώσι του επί τοσούτον σπουδαίου ζητήματος, αφορώντος την ευδαιμονίαν και προαγωγήν του τόπου, και ότι μετά της Υμ. Εξοχότητος, της αείποτε επιδιωξάσης την ευτυχίαν της νήσου, θέλουσιν από κοινού σύμπραξις, δίδοντές μας οριστικήν απάντησιν.

Ανανεούντες δε την έκθεσιν του σκοπού ημών, αναφέρομεν εν συντόμω, εκείνο όπερ λαμβάνομεν την τιμήν να σας ζητήσωμεν ήτοι

1ον. ΤΗν άδειαν του να ιδρυθώσι δυο μικροί σιδηρόδρομοι, υπό τους κινδύνους της εταιρίας ην θα ιδρύσωμεν
Ο εις αναχωρών εκ του κόλπου της Σούδας (πλησίον του Τελωνείου) και της αποβάθρας, και διερχόμενος του Ναυπηγείου θα φθάνη τις Χανία. Βραδύτερον δε μετά την απόπειραν ταύτην, η εταιρία θα έχη το δικαίωμα να επεκτείνη την γραμμήν ταύτην μέχρι της επαρχίας Κισσάμου.
Η δευτέρα σκοπουμένη γραμμή του σιδηροδρόμου θα αναχωρή εξ Ηρακλείου δια να φθάνη εις την Πεδιάδα της Μεσσαράς πλην η σύστασις αυτής δεν θέλει πραγματοποιηθή ή μόνον όποταν αι επί τούτω προκαταρκτικαί μελέται, θέλουσιν ενδείξει συμφέρον, τόσον δια την εταιρίαν, όσο και δια τον τόπον.
Η γραμμή αυτή θα δύναται προς τούτοις να επεκτανθή μέχρι των πλησιεστέρων μερών των Καλών Λιμιώνων.

2ον. Η εταιρία ην προτείνομεν θα είναι ανώνυμος και Κρητική. Προς τον σκοπόν δε τούτον, αι συνδρομαί θέλουσι περιορισθή εις Κρήτην, επί διάστημα μηνός περίπου και μετά παρέλευσιν δε τούτου, εάν το ποσόν των συνεισφορών δεν είναι αρκετόν με το απαιτούμενον κεφάλαιομ οι ιδρυταί της εταιρίας, θα δικαιούνται να εξαιτήσωσι και ξένα κεφάλαια.

3ον Ευελπιστούντες, ότι η πρότασις μας θέλει επιδοκιμασθή και φανή ευνοϊκή αναφορικώς της προόδου του εμπορίου εν τη νήσω, αιτούμεν παρά της εντοπίου Διοικήσεως την δωρεάν παραχώρησιν του αναγκαιούντος πλάτους της γραμμής επί των οδών, προπάντων δε εκείνων ας ο σιδηρόδρομος ήθελεν εύρει όφελος να ακολουθήση (το δια τας τροχιάς της σιδηροδρομικής γραμμής εύρος, θα ήναι 60-100) μ.
Τούτο αυτό εννοητέον, και δια τα ανήκοντα εις την Διοίκησιν και εις Δήμους γήπεδα, επί των οποίων τυχόν έθελε διέλθει.
Εν περιπτώσει δε καθ’ ην η σιδηροδρομική γραμμή επωφελείτο να διέλθη δια γηπέδων ανηκόντων εις άλλους ιδιοκτήτας, η εντόπιος αρχή θα τους αναγκάζη, συμφώνως τω επί απαλοτριώσει ιδιοκτησιών νόμω προς δημοσίαν ωφέλειαν να εγκαταλείπωσιν εις την εταιρίαν τα αναγκαιούντα γήπεδα, δια την σύστασιν της σιδηροδρομικής γραμμ’ης και λιμενίσκων, οπόταν δεν θα ευρίσκωνται εκεί τέλος καταστήματα υπό εννοίκιον, και αρμόδια δια την χρήσιν ταύτην.
Κατά την περίπτωσιν ταύτην τα γήπεδα θα εκτιμώνται υπό των Δήμων, αυτών η δε εκτίμησις αφού επιδοκιμασθή υπό του Δημοτικού Συμβουλίου και των αρμοδίων Δικαστηρίων, θα πληρόνεται η αξία αυτών εις τους ιδιοκτήτας υπό της εταιρίας.
Εξαιτούμεθα δ’ επίσης, δια την εταιρίαν, την άφεσιν του τελωνειακού δασμού δια το υλικόν όπερθα τη ήτο αναγκαίον.

4ον Η εταιρία εξαιτείται την προστασίαν της Διοικήσεως, ήτις τη είναι εντελώς αναπόφευκτος καθ’ όλας εν γένει τας συνεισφοράς, ων ο σκοπός αποβλέπει προς δημόσιον όφελος. Εν τέλει δε μηχανικός τις διακεκριμμένος ειπέ ποτέ “Τα πλούτη και η ευδαιμονία έθνους τινός ορμώνται εκ της πληθυός και ευκολίας των διαφόρων μέσων της συγκοινωνίας”.
“Της μεταφοράς ούσης το μόνον χειρούργημα όπερ αυξάνει την τιμήν ενός αντικειμένου χωρίς να αυξηνθή η αξία αυτού, παν προϊόν δέον να μετακομίζηται επί το οικονομικότερον”.

Δεχθήτε, κύριε Γενικέ Διοικητά, την διαβεβαίωσιν των βαθυτάτων σεβασμών μας, μεθ’ ων έχομεν την τιμήν να ώμεν.
Της Υμ. Εξ. ταπεινός κ.λ.
Λυγγούνης πατήρ και υιός”.

Θανατηφόρα σύγκρουση αμαξοστοιχίας με φορτηγό

Άλλο ένα ατύχημα έρχεται να προστεθεί στον μακρύ κατάλογο των φετινών εκτροχιασμών και συγκρούσεων αμαξοστοιχιών του ΟΣΕ – αυτήν τη φορά θανατηφόρο.

Ενώ εκτελούσε το δρομολόγιο Λάρισας-Βόλου, η αμαξοστοιχία Inter City 40 συγκρούστηκε με φορτηγό το οποίο παραβίασε τη σιδηροδρομική προτεραιότητα. Από την σύγκρουση προκλήθηκε ο θάνατος του μηχανοδηγού της αμαξοστοιχίας και ο σοβαρός τραυματισμός του οδηγού του φορτηγού, που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Λάρισας. Οι υπόλοιποι επιβάτες εξήλθαν από την αμαξοστοιχία σώοι και αβλαβείς, πλην της περίπτωσης ενός ελαφρά τραυματισμένου.

Είναι πραγματικά λυπηρό το περιστατικό, που δυστυχώς έρχεται να προστεθεί στα όχι λίγα παρόμοια γεγονότα που έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια. Ο σιδηρόδρομος είναι, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, ένα από τα ασφαλέστερα μέσα μεταφοράς, προϋποθέτοντας όμως ότι υπάρχει, από την μία τεχνική ακεραιότητα των υποδομών και επαγγελματισμός του προσωπικού του συρμού, από πλευράς ΟΣΕ, και από την άλλη σιδηροδρομική κουλτούρα και σεβασμός στον ΚΟΚ από τους πολίτες-οδηγούς. Δυστυχώς η Ελλάδα υστερεί και στις δύο αυτές πλευρές, με αποτέλεσμα να τίθεται συχνά σε κίνδυνο η ακεραιότητα των οδηγών, των επιβατών αλλά και του ίδιου του προσωπικού.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του μηχανοδηγού και ευχόμαστε να γίνει παράδειγμα ώστε να προσπαθήσουμε όλοι για μεγαλύτερη ασφάλεια στις μεταφορές μας.

 

Update: Αύριο Δευτέρα, ο Σύλλογος Μηχανοδηγών του ΟΣΕ έχει προγραμματίσει τρίωρη στάση εργασίας, από τις 16.00 εως τις 19.00, με σκοπό να συμμετάσχουν οι εργαζόμενοι στην κηδεία του συναδέλφου τους.

Το επιβατικό κοινό μπορεί να επικοινωνεί με την τηλεφωνική γραμμή 1110, προκειμένου να ενημερωθεί για τις αλλαγές στα δρομολόγια των τρένων και του προαστιακού.

Ο Σπύρος Γιακουμάκης για το Τραμ στο Ρέθυμνο

Το ιστολόγιο αυτό έχει σαν κύριο στόχο την προώθηση του Κρητικού σιδηρόδρομου αλλά και την ανάδειξη των πλεονεκτημάτων των μέσων σταθερής τροχιάς συνολικά. Αν ο σιδηρόδρομος μπορεί να συνεισφέρει στην υπεραστική ασφαλή και γρήγορη μετακίνηση κατά μήκος του νησιού, τα αστικά μέσα σταθερής τροχίας μπορούν να δώσουν απαντήσεις για το -εντονότατο- κυκλοφοριακό πρόβλημα των πόλεων και να δημιουργήσουν τις συνθήκες για μια καλύτερη ποιότητα ζωής.

Δεν είναι λίγες οι φορές που έγκριτοι συγκοινωνιολόγοι, καθηγητές και ειδήμονες έχουν καταθέσει σχέδια και μελέτες για τραμ, λεωφορεία ή προαστιακούς συρμούς με υποκείμενο κάποια από τις πόλεις της Κρήτης. Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης όμως, οι εκάστοτε πολιτικοί φορείς, αλλά και οι πολίτες οι ίδιοι, ποτέ δεν υποδέχτηκαν τα σχέδια αυτά με ενθουσιασμό και κατανόηση για την αναγκαιότητά τους. Εμείς στο cretanrail, πιστεύουμε ότι η ώρα έχει φτάσει για να γυρίσουμε σελίδα και να κοιτάξουμε το μέλλον με μεγαλύτερη διορατικότητα και σοφία.

Μία από τις προτάσεις που θεωρούμε ότι αξίζει να συζητηθεί είναι αυτή του Επίκουρου καθηγητή του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου, κ. Σπύρου Γιακουμάκη, που αφορά την κατασκευή Τραμ για την πόλη του Ρεθύμνου. Ο ίδιος ο καθηγητής περιγράφει την πρότασή του ως εξής:

“Σχετικά με την πρόστασή μου για δίκτυο τραμ στην πόλη μας (σ.σ. είναι Ρεθεμνιώτης), η χάραξη που προτείνω έχει τα εξής πλεονεκτήματα:

1. εξυπηρέτηση όλων των ξενοδοχειακών μονάδων από Πλατανιά έως πλατεία Αγνώστου με διπλή γραμμή, καθώς και του λιμανιού (υπάρχει χώρος!)
2. από πλατεία Αγνώστου έως παλαιό λιμάνι μέσω Αρκαδίου μονή γραμμή χωρίς εναέρια καλώδια (λειτουργία με μπαταρίες). Εκτόξευση της οικονομίας της αγοράς της παλιάς πόλης και όχι μόνο.
3. από παλαιό λιμάνι έως Πανεπιστημιούπολη διπλή γραμμή και διάβαση της Εθνικής είτε με σήραγγα, είτε με αερογέφυρα από κόμβο Ατσιπόπουλου.

Οι ξένοι στις πόλεις τους έχουν τραμ. Υπερσύγχρονο με τηλεματική, με ηχητική αναγγελία στάσεων, με εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες, εγκύων, ηλικιωμένων και ποδηλατών. Για την ασφαλέστερη δυνατή μετακίνηση νέων κάθε ηλικίας, το Ρέθυμνο ας πρωτοπορήσει με την κατασκευή του πρώτου μέσου σταθερής τροχιάς σε ολόκληρη την Κρήτη. Ούτε τα ΚΤΕΛ θα ενοχληθούν αφού το τραμ αποτελεί αστική συγκοινωνία ενώ τα ΚΤΕΛ υπεραστική, ούτε οι ταξιτζήδες, αφού Μοάτσου, Κουντουριώτη, Γερακάρη κλπ θα παραμείνουν ελεύθερες.”

Πρόκειται για εξαιρετικά ενδιαφέρουσα πρόταση και θα προσπαθήσουμε να πληροφορηθούμε με περισσότερες λεπτομέρειες από τον καθηγητή, ώστε να ανοίξουμε τη συζήτηση στην τοπική κοινωνία. Η πόλη του Ρεθύμνου πραγματικά υποφέρει από οξύ κυκλοφοριακό πρόβλημα (για να μην πούμε χάος) και είναι επιτακτική ανάγκη να διερευνηθούν λύσεις (και) μέσων σταθερής τροχιάς.

Σχέδιο Ανασυγκρότησης ΟΣΕ

Πριν από δύο ημέρες ο υπουργός Μεταφορών, κ. Χατζηδάκης, παρουσίασε το σχέδιο ανασυγκρότησης του ΟΣΕ και του Ελληνικού σιδηρόδρομου. (*)

Το σχέδιο έχει χρονικό ορίζοντα μέχρι το 2010 και στόχος είναι η δημιουργία ενός ασφαλούς μέσου μεταφοράς, όπως είναι ο σιδηρόδρομος, φιλικού προς το περιβάλλον και με συγκεκριμένη οικονομική διαχείριση.

Σύμφωνα με τον υπουργό, οι βασικοί άξονες της προσπάθειας ανασυγκρότησης του ΟΣΕ είναι η ασφάλεια, η διαφάνεια, η εξυγίανση και η ανάπτυξη.

Σε ό,τι αφορά την ασφάλεια, ο κ. Χατζηδάκης ανακοίνωσε ότι το σχέδιο περιλαμβάνει ευαισθητοποίηση του προσωπικού για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας, δημιουργία νέου κανονισμού εργασίας, θέσπιση κινήτρων για την τήρηση των κανονισμών, υποχρεωτικός έλεγχος των γραμμών τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο και εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού για προσοχή στις ισόπεδες διαβάσεις. Παράλληλα, θα υπάρξει συνεργασία με τους Γαλλικούς Σιδηροδρόμους στο πλαίσιο διακρατικών συμφωνιών και Γάλλοι ειδικοί θα έρθουν στην Ελλάδα για να συμβάλουν στην ανάπτυξη νέας υποδομής σχετικά με την ασφάλεια.

Σχετικά με τη διαφάνεια, ο υπουργός Μεταφορών είπε ότι τα επόμενα δύο χρόνια θα καταπολεμηθούν φαινόμενα κακοδιαχείρισης που είχαν εμφανιστεί τα προηγούμενα χρόνια. Παράλληλα, θα στελεχωθεί η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου του Οργανισμού, θα βελτιωθούν οι διαδικασίες προμηθειών και αναθέσεων, θα θεσπιστούν νέοι κανονισμοί προμηθειών, θα δημιουργηθεί νέος κώδικας δεοντολογίας και θα υπάρξει συνεργασία με τη Διεθνή Διαφάνεια.

Για την εξυγίανση ο κ. Χατζηδάκης χαρακτήρισε ιδιαίτερα κρίσιμο τον τομέα αυτό, καθώς τα έξοδα του Οργανισμού είναι πολλαπλάσια των εσόδων, ενώ το συνολικό έλλειμμα του Οργανισμού έκλεισε το 2007 στα 7 δισ. ευρώ και προβλέπεται να εκτιναχθεί στα 12,3 δισ. ευρώ το 2010.

Συγκεκριμένα, τα έσοδα του ΟΣΕ ανήλθαν το 2007 στα 105 εκατ. ευρώ, ενώ τα έξοδα, μόνο για μισθοδοσία, ανήλθαν στα 400 εκατ. ευρώ, δηλαδή τα έσοδα καλύπτουν μόνο το 20% των εξόδων για μισθοδοσία.

Ο κ. Χατζηδάκης ανακοίνωσε ότι θα γίνει επανεκτίμηση της τιμολογιακής πολιτικής τόσο για τις επιβατικές όσο και τις εμπορικές αμαξοστοιχίες, δεδομένου ότι η τιμή του πετρελαίου έχει εκτιναχθεί στα ύψη, ενώ τα τιμολόγια του ΟΣΕ έχουν μείνει στάσιμα. Στο σημείο αυτό διευκρίνισε ότι τα εισιτήρια των τρένων θα εξακολουθούν να είναι χαμηλότερα από τα αντίστοιχα των ΚΤΕΛ. Από την αναπροσαρμογή αυτή εκτιμάται ότι τα έσοδα μέχρι το 2010 θα αυξηθούν κατά 100%.

Ο υπουργός ανακοίνωσε επίσης ότι μεταξύ των μέτρων για την αύξηση των εσόδων και μείωση των δαπανών περιλαμβάνονται:

– Εθελουσία έξοδος 2.000-3.000 εργαζομένων μέχρι το 2011. Η διαδικασία αυτή θα είναι στοχευμένη και θα αφορά προσωπικό που δεν είναι απαραίτητο.
– Πρόσληψη 100 νέων μηχανοδηγών για περιορισμό των υπερωριών.
– Συντήρηση του δικτύου με εξωτερικές εργολαβίες, περιστολή δευτερευουσών αμοιβών κατά τουλάχιστον 20%.
– Περιορισμός κατά 25% του αριθμού προσωπικού επί των αμαξοστοιχιών.
– Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ΟΣΕ, η οποία εκτιμάται ότι μπορεί να αποδώσει περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.
– Εκλογίκευση των δρομολογίων.

Αναφορικά με τον τέταρτο άξονα που είναι η ανάπτυξη, ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε ότι στις προτεραιότητες περιλαμβάνονται:

– Ανάπτυξη του δικτύου. Στο σημείο αυτό ανακοίνωσε ότι είναι υπό επανεξέταση ο δυτικός σιδηροδρομικός άξονας.
– Επαναπροσδιορισμός των αναγκών σε τροχαίο υλικό.
– Εταιρικός μετασχηματισμός.
– Θωράκιση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, η οποία θα πάρει «προίκα», μετοχικό κεφάλαιο και τροχαίο υλικό.
– Ενίσχυση των αρμοδιοτήτων της ΕΡΓΟΣΕ, η οποία θα κατασκευάζει πλέον όλα τα έργα του ΟΣΕ.
– Θεσμικά μέτρα όπως η σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Σιδηροδρόμων και Αρχής Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων, τα οποία θα ενταχθούν σε πολυνομοσχέδιο που σύντομα θα κατατεθεί στη Βουλή.

Απαντώντας σε ερωτήσεις, ο κ. Χατζηδάκης επανέλαβε ότι η εξυγίανση του ΟΣΕ και της Ολυμπιακής αποτελούν βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης.

«Αυτοδεσμευόμαστε με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα», τόνισε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «η κατάσταση είναι εξαιρετικά άσχημη, δεν περιμένουμε θαύματα, δεν μπορούν να γίνουν θεαματικές κινήσεις από τη μια μέρα στην άλλη, ούτε υπάρχουν μαγικές συνταγές».

Στη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου ανακοινώθηκε ότι έγιναν δύο έκτακτοι έλεγχοι – έφοδοι στα εργοστάσια του ΟΣΕ στη Λεύκα και στη Θεσσαλονίκη. Για το πρώτο εργοστάσιο η κατάσταση ήταν απογοητευτική, καθώς από τους 433 εργαζόμενους μόνο 152 ήταν παρόντες, αλλά υπήρχαν και 220 που ήταν με κανονική άδεια. Συνολικά πάνω από 45 άτομα, απουσίαζαν αδικαιολόγητα. Αντίθετα, τα αποτελέσματα του ελέγχου στη Θεσσαλονίκη ήταν ιδιαίτερα θετικά.

(*) Αναδημοσιεύεται από την Καθημερινή (12/8/2008 )

————————————————————————————————————–

Δείτε το Δελτίο Τύπου του υπουργείου, που περιλαμβάνει το σχέδιο ανασυγκρότησης (σε αρχείο Word, 45 σελίδες), τις διαφάνειες της παρουσίασης, φωτογραφίες και άλλες ενδιαφέρουσες πληροφορίες από τη συνέντευξη τύπου.

Το σχέδιο συζητιέται από φίλους του σιδηρόδρομου στο φόρουμ του Amnizia εδώ (απαιτείται εγγραφή).

Κατά των συντεχνιών που λυμαίνονται τον ΟΣΕ (και όχι μόνο)

Ο ρόλος ενός συνδικαλιστικού φορέα είναι να διεκδικεί ευνοϊκότερους όρους εργασίας για τα μέλη που εκπροσωπεί. Είναι σημαντικό το ρήμα που χρησιμοποιούμε: διεκδικεί. Διότι, ο συνδικαλισμός εννοείται σε μια -έστω στοιχειωδώς- ευνομούμενη κοινωνία, ικανή να προσφέρει τη βάση πάνω στην οποία μπορεί να υπάρξει διάλογος και συνεργασία. Δυστυχώς, οι συνδικαλιστικοί φορείς των ΔΕΚΟ (του ΟΣΕ μη εξαιρουμένου) έχουν από καιρό λυσμονήσει το ρόλο αυτό. Τη θέση του “διεκδικεί” έχουν καταλάβει άλλα ρήματα, όπως εκβιάζει, τραμπουκίζει, απειλεί, όταν απευθύνονται στην εργοδοσία, ή συναλλάσσεται, ελέγχει, χειραγωγεί, όταν απευθύνονται στον πολιτικό χώρο.

Το σημαντικότερο ίσως πρόβλημα των σημερινών συνδικαλιστικών φορέων είναι ο κομματικός εναγκαλισμός τους. Στον ΟΣΕ για παράδειγμα, δεν εμπλέκεται μόνο η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών (ΠΟΣ), αλλά η ΔΑΚΕ (φίλα προσκείμενη στη ΝΔ), η ΠΑΣΚ (του ΠΑΣΟΚ αυτή), κ.λπ. Όταν όμως δεν είναι διακριτός ο ρόλος των συνδικάτων και της πολιτικής, δημιουργούνται δίαυλοι διαφθοράς μεταξύ συνδικαλιστών και κομμάτων, με αποτέλεσμα πελατειακές προσλήψεις, παράνομες προμήθειες, δυσβάστακτα υψηλούς μισθούς και τόσα άλλα.

Ο Α. Καρκαγιάννης από την “Καθημερινή” περιγράφει εύστοχα την κατάσταση σε πρόσφατο άρθρο του με τίτλο “Με πρώτο αίτημα να συντριβούν συντεχνίες και συντεχνίτες“(*):

Είναι γνωστό εδώ και δεκαετίες ότι οι ΔΕΚΟ και οι δημόσιοι Οργανισμοί είχαν ενταχθεί στο πελατειακό κράτος και αποτελούσαν τον σκληρό πυρήνα του. Εννοούμε στον πελατειακό τρόπο άσκησης της πολιτικής και τελικά της διακυβέρνησης. Με δύο βασικά αποτελέσματα: την υπερφόρτωση με κομματικούς μισθωτούς και την εύκολη ικανοποίηση των αιτημάτων τους, ώσπου σιγά σιγά διαμορφώθηκαν ιδιαίτερα και συμπαγή συμφέροντα συντεχνίας με κατ’ ανάγκην συντεχνιακή συνδικαλιστική κάλυψη.

σε ολόκληρο το άρθρο, ο κ. Καρκαγιάννης μιλάει για την περιφρόνηση του υγιούς συνδικαλισμού και τη μετατροπή του σε συντεχνίες εξυπηρέτησης κομματικών συμφερόντων, αναφέροντας και συγκεκριμένα παραδείγματα από τον ΟΣΕ.

Ένα είναι σίγουρο πάντως. Ότι αν επιθυμούμε ένα σύγχρονο σιδηροδρομικό δίκτυο, που να εξυπηρετεί τις ανάγκες της Ελλάδας του 21ου αιώνα, θα πρέπει το δυνατόν γρηγορότερα να εγκαταλείψουμε τη συντεχνιακή φιλοσοφία που μέχρι σήμερα επικρατεί.

Για αυτό και είναι πραγματικά ελπιδοφόρο που, το Υπουργείο Μεταφορών, επεξεργάζεται ένα πρόγραμμα εκσυγχρονισμού της επιχείρησης μακριά από τις λογικές του παρελθόντος. Ο Υπουργός κ. Χατζηδάκης φαίνεται να έχει αντιληφθεί ότι υπάρχουν σοβαρά και σύνθετα προβλήματα που όμως πρέπει να λυθούν με αποφασιστικότητα και τόλμη. Σε αυτήν του την προσπάθεια έχει την απόλυτη και ειλικρινή στήριξή μας.

Μπορεί εδώ να πει κάποιος, ότι από λόγια έχουμε τόσα χρόνια χορτάσει. Δυστυχώς αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Ίσως όμως να είναι και ένας από τους λόγους που ο Υπουργός έκανε έκκληση στους πολίτες να τον παρακολουθούν και να τον κρίνουν αυστηρά. Αυτό ακριβώς είναι που θα κάνουμε.

(*) αναδημοσιεύτηκε και στη “Γενιά των 700 ευρώ”

Οι στάσεις εργασίας και ο πιο προβληματικός οργανισμός του Δημοσίου

Στις δηλώσεις που έκανε σήμερα ο Υπουργός Μεταφορών, κ. Χατζηδάκης, επισήμανε -ξανά- πως ο ΟΣΕ είναι ο οργανισμός με τα περισσότερα προβλήματα στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα. Ανέφερε συγκεκριμένα ότι, μόνο τα έξοδα μισθοδοσίας, είναι τετραπλάσια από τα συνολικά έσοδα του οργανισμού. Με τέτοιο καθεστώς εργαζομένων, φυσικά, δεν είναι παράλογο ότι η εταιρία εμφάνισε πέρυσι έλλειμμα της τάξης των 950 εκ. ευρώ.

Δυστυχώς, ο ΟΣΕ υποφέρει από τα συνήθη προβλήματα των Δημόσιων οργανισμών, που διογκώνονται επιπρόσθετα σε χώρες με σοβαρά προβλήματα διαφθοράς όπως η Ελλάδα. Δεν είναι μόνο ο πλεονασμός προσωπικού, το οποίο προφανέστατα διορίστηκε για να εξυπηρετηθούν πελατειακές σχέσεις και μικροπολιτικά συμφέροντα. Είναι περισσότερο τα στρατηγικά λάθη και οι παραλήψεις των διοικούντων, οι οποίοι άλλωστε, ήταν συνήθως τοποθετημένοι εξίσου εξαιτίας κομματικών προτιμήσεων και όχι με βάση αντικειμενικές δυνατοτήτες. Και φυσικά μεγάλη διαχρονική πληγή, σε οποιαδήποτε Ευρωπαϊκή ή κρατική επιδότηση, η αδιαφάνεια διαχείρησης των χρημάτων, με αποτέλεσμα να χάνονται “στο δρόμο” μεγάλα ποσά, να αποκτάται μερικός και αναποτελεσματικός εξοπλισμός και οι εργολαβίες να παραδίδουν κακής ποιότητας έργα.

Ακόμα χειρότερα όμως, η σκανδαλώδης κακοδιαχείρηση της διοίκησης και ο κομματικός εναγκαλισμός δεν είναι τα μόνα προβλήματα του ΟΣΕ. Από την άλλη μεριά υπάρχουν οι.. συνδικαλιστές. Οι οποίοι, παρά τα απίστευτα οικονομικά προβλήματα του οργανισμού (που επωμίζεται κυρίως ο Έλληνας φορολογούμενος), συνεχίζουν ακόμα και σήμερα να κάνουν στάσεις εργασίας ζητώντας μεγαλύτερους μισθούς και περισσότερες προσλήψεις! Πλήρης παραλογισμός.

Θα πρέπει κάποτε να καταλάβουν μερικοί, τόσο οι πολιτικοί και οι διοικούντες όσο και οι συνδικαλιστές, ότι το Ελληνικό κράτος δεν είναι καμιά χιλιαρικιά να φυτρώνουν πάνω πεντοχίλιαρα. Τουναντίον είναι ένα βαθιά χρεωμένο κράτος, με λίγες εξαγωγές, οικονομικές αγκυλώσεις και σοβαρά ελλείμματα. Γι’ αυτό αν θέλουμε να δούμε επιτέλους και κάποια σωστά πράγματα, θα πρέπει πρώτα από όλα να απαιτήσουμε να σταματήσουν, ένθεν κακείθεν, τέτοιους είδους ευτράπελα.

25 χρόνια Σύλλογος Φίλων του Σιδηροδρόμου

Ο Σύλλογος Φίλων του Σιδηροδρόμου είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο, με έδρα την Αθήνα, που ιδρύθηκε το 1983. Τα μέλη του ξεκινάνε από διαφορετικές αφετηρίες, τέμνονται όμως σε ένα κοινό σημείο αναφοράς: το ενδιαφέρον και την αγάπη τους για τα μέσα σταθερής τροχιάς.

Από το έτος ίδρυσης μέχρι σήμερα, οι δραστηριότητες του Συλλόγου είναι εκτενείς και ποικίλες. Από τη μία διατυπώνουν προτάσεις και σχέδια για τον εκσυγχρονισμό του Ελληνικού σιδηρόδρομου, στηρίζοντας τεχνικές μελέτες και σχετικές έρευνες, από την άλλη προπαγανδίζουν τη φιλοσοφία του τρένου στους πολίτες, διοργανώνοντας ημερίδες, εκθέσεις, προβολές και συνέδρια. Συχνά δε, επιδίδονται και σε σιδηροδρομικές εκδρομές εντός αλλά και εκτός των συνόρων, ενώ εκδίδουν και το ετήσιο περιοδικό ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΑ. Μεριμνούν, τέλος, για την καταγραφή και διάσωση του τροχιακού και λοιπού σιδηροδρομικού υλικού, σαν μέρος της ιστορικής και λαογραφικής μας παράδοσης.

Φέτος γιορτάζουν τα 25 χρόνια λειτουργίας του Συλλόγου και έχουν κάθε λόγο να είναι χαρούμενοι. Γι’ αυτό και σήμερα, Τετάρτη 2 Ιουλίου 2008, διοργανώνουν στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων (Ακαδημίας 50) μια εκδήλωση εορτασμού του «Αργυρού Ιωβηλαίου». Στην εκδήλωση, που θα ξεκινήσει στις 7 μ.μ., θα απευθύνει σύντομο χαιρετισμό ο Υπουργός Μεταφορών κ. Χατζηδάκης και εν συνεχεία θα προβληθεί το ντοκυμανταίρ «Σιδηρόδρομος, σταυροδρόμι τεχνολογίας και πολιτισμού».

Όλα τα παραπάνω και πολλά ακόμα ωραία, μπορείτε να τα δείτε αν επιβιβαστείτε στο διαδικτυακό τους βαγόνι, μια προσεγμένη και περιεκτική σελίδα αφιερωμένη στο Σύλλογο. Καλό σας ταξίδι!:-)


Αρχείο

Συγγραφείς